Φορολογικό Ημερολόγιο

Όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής φόρων εταιρειών, υπαλλήλων και αυτοτελώς εργαζομένων στο Τμήμα Φορολογίας

Τέλος κάθε μήνα

Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα (ΤΦ61).

Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους τον προηγούμενο μήνα (ΤΦ11). 

Πληρωμή ΕΑΕ που παρακρατήθηκε από μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια* που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα
*Όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, η κυβέρνηση ή οι αρχές τοπικής διοίκησης υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση ΕΑΕ (ΤΦ603, ΤΦ602, ΤΦ614).

 • Πληρωμή ΕΑΕ σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος για τα κέρδη του 2019 (ΤΦ623).

  Υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο  της Οδηγίας «DAC6» για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις των οποίων το αναφερόμενο γεγονός έγινε μεταξύ 25/6/2018 και 31/12/2021.
   

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2020 από φυσικά
  πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και εταιρείες (ΤΦ1,ΤΦ4).

 • Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το 2022 (ΤΦ199).

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2021 (ΤΦ7).

 • Πληρωμή ΕΑΕ επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του 2022 (ΤΦ601).

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2021 από φυσικά πρόσωπα και πληρωμή του οφειλόμενου φόρου (TΦ1).

  Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας και
  πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2022 (TΦ5, TΦ6).
   

 • Πληρωμή  τελικού φόρου για το 2021 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και εταιρείες (TΦ158).

 • Πληρωμή τελικού φόρου για το 2021 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και εταιρείες (ΤΦ158).

 • Υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (αν εφαρμόζεται) και πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2022 (ΤΦ5, ΤΦ6).

  Πληρωμή ΕΑΕ επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 (ΤΦ601).

  Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το 2022 (TΦ199).