Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση. Οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες που χρησιμοποιούν τα οικονομικά δεδομένα μιας εταιρείας μπορούν να βασιστούν σε αυτά μόνο εάν είναι ελεγμένα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου Κεφ. 113, όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες στην Κύπρο πρέπει να ετοιμάζουν σε ετήσια βάση οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την ευθύνη των οποίων έχουν οι εγκεκριμένοι ελεγκτές.

Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες δεν περιορίζονται στους υποχρεωτικούς ελέγχους μόνο για κυπριακές εταιρείες.  Μπορούμε να παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες κάτω από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση σε όλο τον κόσμο.

Πίσω στις Υπηρεσίες