ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 2023

08 Μαΐου 2023

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, κάθε εγγεγραμμένη, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, εταιρεία οφείλει να καταβάλει ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάθε έτους λειτουργείας της.

Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το ετήσιο τέλος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:

  1. Εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος εντός δύο (2) μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλει συνολικό τέλος τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€385).
  2. Εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε (5) μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου), υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 30% και καταβάλει συνολικό τέλος τετρακοσίων και ενενήντα ευρώ (€490).
  3. Εταιρείες που ανήκουν σε συγκρότημα εταιρειών και των οποίων το σύνολο των καταβλητέων τελών δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), συμπληρώνουν και καταχωρούν την αίτηση για καταβολή ετησίου τέλους εταιρείας κατανέμοντας το ποσό μεταξύ των εταιρειών σε ισόποσα μέρη.

Εξαίρεση από τη καταβολή του ετήσιου τέλους

Σημειώνεται ότι εταιρεία που είχε εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιείται πλέον και/ή δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο τέλος, νοουμένου ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον Έφορο Εταιρειών υποβάλλοντας το έντυπο HE67.